Tesisat Dergisi 341. Sayı (Mayıs 2024)

Bülbül Mah. Irmak Cad. No:40 Beyoğlu/Dolapdere/İstanbul Tel: (0212) 250 15 00 - 237 19 29 Fax: (0212) 255 01 14 Master ux DC 30/15000 W THB 40/500 W AG 1200/9000 W FH 900/4500 W AE 2 100/900 W AJ 2 200/2400 W

KATALOĞU kl mlend rmekatalogu.tes sat.com.tr ürün grubu bin kullanıcı-ziyaretçi kayıtlı firma YIL SEKTÖREL YAYINCILIKTA Tekn k Sektör Yayıncılığı A.Ş. b2bmedya.com

3 TESİSAT • Mayıs / 2024 İSİB tarafından bu yıl 12. Düzenlenen kl mlend rme sektöründek f rmaların 23 farklı kategor de ödüllend r ld ğ İhracatın L derler Ödül Tören 18 N san’da Ankara’da gerçekleşt . 2023 yılını 7,2 m lyar dolarlık hracat le kapatan sektörümüzün hracatı tüm zamanların en yüksek sev yes ne ulaşırken, thalatı karşılama oranı yüzde 90 olarak gerçekleşt . İSİB’ n üstün gayretler le Türk f rmalarını ve markalarımızı hracat başarıları ç n kutluyorum. Yalıtım derg m z tarafından düzenlenen Yalıtım Sektörü Başarı Ödüller 2024’de kazanan f rmalara ödüller n 17 N san tar h nde İstanbul Yapı Fuarı’nda düzenled ğ m z seremon le takd m ett k. Yılın Isı Yalıtım Ürünü Ödülü’nü, BETEK Boya Yalıtım Grubu Marka Müdürü Özmert Baysal ng le Pazarlama İlet ş m Müdürü Gülşah Altınayar, Yılın Su Yalıtım Ürünü Ödülü’nü, ERYAP Grup Satış ve Pazarlama Müdürü Tolga Ceylan, Yılın Ses Yalıtım Ürünü Ödülü’nü, İZOCAM Satış ve Pazarlama D rektörü Erdal Bozok, Yılın CEO’su Ödülü’nü İZOCAM Yönet m Kurulu Üyes ve Genel D rektörü Murat Savcı, L derl k Ödülü’nü BİTÜDER Yönet m Kurulu Başkanı Alper Doğruer, Yılın Yangın Yalıtım Ürünü Ödülü’nü, BOSTİK K mya San. ve T c. A.Ş. adına Yapı Tüket c Departmanı İş B r m D rektörü B lgehan Türkkan, Yılın Tekn k Yalıtım Ürünü Ödülü’nü, ETS Endüstr yel Pazarlama Müdürü Ertan C velek, Yılın Yurtdışı Yatırımı Teşv k Ödülü’nü, ROKA YALITIM Kurucu Ortağı Koray Sarı aldı. Çatı Cephe derg m z n düzenled ğ , Çatı Cephe Malzemeler Ödüller 2024’de Yılın Çatı S stem B leşen Ödülü aynı seremon de Gün Işığı Aydınlatma S stem le Havak A.Ş. İş Gel şt rme Müdürü Tamer Çalışkan’a takd m ed ld . Başarının ödüllend r ld ğ haberler de çeren Mayıs sayımızda; İSİB Başkanı Mehmet Şanal KONUK YAZAR sayfamızda, yönet m konusunda deney mler n ve b l msel önermeler okurlarımız ç n kaleme alan Levent Taşkın PUSULA köşes nde “Yönet c y Yönetmek” başlığında yazdı. İlg yle okuyacağınızı umuyorum. Tekn syen ve tekn kerler n eğ t m ç n yıllardır büyük emek sarf eden eğ tmenler n eğ t c s , İSKİD Onur Üyes Dr. Kad r İsa tekn k eğ t m konusunda sorularımızı yanıtladı. Kad r hocanın b lmed ğ m z yönler yle de tanışacağımız söyleş y beğenerek okuyacağınızı düşünüyorum. Ph ladelph a USA’den M mar G zem Ser Yeş l, YEŞİL BİNA sayfalarımıza “Çevresel B l nçle İnşa Ed len M ras: Yeş l B naların Önem ” makales , Mak. Müh. Sa et Akkuş, “Patlama R sk Olmadan Güvenle Buhar Üreten Yen Nes l Üreteç: Aktejen” tekn k makales yle çer ğ m z zeng nleşt rd . Katkı sunan yazarlarımıza teşekkür ed yorum. Key okumalar. En der n saygılarımla. n İsma l Ceyhan Sorumlu Yazı İşler Müdürü úKUaFaWıQ /LGHUOHUL SUNUŞ .XUXOXü TDULKL 1993 SDKLEL 7HNQLN 6HNW|U <ayıQFıOıùı $ û $GıQa úsPaLO &HyKaQ y|QHWLP#E2EPHGya FRP <D\×Q 'DQ×üPD .XUXOX 3URI 'U $KPHW $5,62< ú7h 3URI 'U %LURO .,/.,û $6+5$( )HOORZ 3URI 'U )LOL] .$5$26M$12ø/8 ú7h 3URI 'U MaFLW 72.62< 9aOIsaQ 3URI 'U 1LOIHU (ø5ú&$1 6XQWHN ,QWHUQaWLRQaO 3URI hPLW 'Rùay $UıQo <7h ( 'U &HOaOHWWLQ d(/ú. 9LHssPaQQ $OL $.7$û %RsFK +RPH &RPIRUW $OL )XaW .2/$d$1 $OaUNR &aUULHU $UNXQ $1',d 6ysWHPaLU +6. (INaQ d(9ú.(5 (UHQsaQ (NUHP (5.87 (PaU $ û +sHyLQ (5'(M (UGHPOHU (OHNWURPHNaQLN MHKPHW û$1$/ hQWHs 1aFL û$+ú1 )ULWHUP 1XUHWWLQ .oNoaOı 5(6 (QHUML 6aUYHQ dú/ú1*ú52ø/8 dLOLQJLURùOX MK 6HUGaU 2&$.7$1 $yYa] ûaKLQ g=.$1 %ayPaN 8IXN $7$1 9aLOOaQW *URXS =HNL g=(1 'aLNLQ 7UNLyH SRUXPOX <D]× İüOHUL 0GU úsPaLO &HyKaQ LsPaLOFHyKaQ#E2EPHGya FRP <D]× İüOHUL YH 5HNODP %HUQa .aUaPaQ EHUQaNaUaPaQ#E2EPHGya FRP 7HO 0 4 2 2 AERQH aERQH#E2EPHGya FRP *UDÀN JUaÀN#E2EPHGya FRP %DVN× YH &LOW g]JQ 2IsHW 7HO 02 2 2 0 00 0 <D\×QOD\DQ 7HNQLN 6HNW|U <ayıQFıOıùı $ û )LNLUWHSH MaK 5]JaU 6RN ûXa (OLWH &RQsHSW 6LWHsL 44$ $ %ORN . ' 4 4 20 .aGıN|y úsWaQEXO/7UNLyH 7HO 02 02 ZZZ WHNQLNyayLQFLOLN FRP _ ZZZ WHsLsaW FRP WU H SRsWa LQIR#E2EPHGya FRP )LyaWı 0 7/ ‹ 2024 7HNQLN 6HNW|U <ayıQFıOıùı $ û ,661 0 20 $yGa ELU yıOGa 2 sayı yayıPOaQıU 7P 7UNLyH·GH GaùıWıOPaNWaGıU %asıQ .aQXQX·Qa J|UH yHUHO sUHOL yayıQGıU

4 TESİSAT • Mayıs / 2024 0A<,S ‡ SA<, ZZZ WHVLVDW FRP WU İÇİNDEKİLER <Eûİ/ %İ1A 46 dHYUHsHO %LOLQoOH úQüa (GLOHQ MLUas <HüLO %LQaOaUıQ gQHPL *L]HP SHUL <HüLO Philadelphia, Pennsylvania, USA / Mimar 352-E 7UNLyH (OHNWURPHNaQLN 6aQayL $ û %LQasıQGa +aYaN $ û ·QLQ *Q ,üıùı $yGıQOaWPa 6LsWHPL 7HUFLK (GLOGL h5h1 53 • 7HUPR 7HNQLN·WHQ <HQL ú5ú6 3UHPL[ 'XYaU 7LSL <RùXüPaOı .a]aQ 6HULsL • *HEHULW 'Xü d|]POHUL %aQyROaUGa <HQLOLùH <HU $oıyRU • ()6 7HUPaO $Nıü 6HQs|U • ,sıWPaQıQ <HQL 7aQıPı 6FKZaQN ıQ <HQLOLNoL (OHNWULNOL ,QIUaUHG ,sıWıFıOaUı +A%E5/E5 38S8/A <|QHWLFLyL <|QHWPHN /HYHQW TDüN×Q Yönetim Danışmanı .218. <A=A5 úKUaFaWıQ <ıOGı]OaUı LOH +HGHI .UHsHO MaUNa 'HùHUL <aUaWPaN 0HKPHW ûDQDO İSİB Yönetim Kurulu Başkanı 36 ú6.ú' 2QXU hyHsL 'U .DGLU İVD Sg</Eûİ 3aWOaPa 5LsNL 2OPaGaQ *YHQOH %XKaU hUHWHQ <HQL 1HsLO hUHWHo $NWHMHQ 0A.A/E

KONU KOMBİ OLUNCA DEMİRDÖKÜM 69 yılın tecrübesi ve bugünün ileri teknolojisiyle KOMPAKT BOYUT YÜKSEK TASARRUF KULLANIM KOLAYLIĞI

$.7(6 ,6, g . $5M$7(.ú1 '(Mú5'g.hM ( & $ (.ú1 (1' (.27(& (16úM (;2M$;ú )5ú*27(5M *) +$.$13/$67ú. úd7(1 M(7$/ /2:$5$ 125M %$ø 4 125M 7(.1ú. $ . ú 2'( <$/,7,M 2 5(6 (1(5-ú g . ú 7(5M2 7(.1ú. $ . h17(6 2 9$/)7(. TÜRKİYE’NİN EN ESKİ PANEL RADYATÖR YAN SANAYİSİ İÇTEN METAL SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ömerl Mah. Akmaz Sk. No: 22 Arnavutköy / İstanbul Tel: +90 212 798 33 13 (4 hat) • Fax: +90 212 798 33 17 nfo@ctenmetal.com • www.ctenmetal.com HER MODEL YAN KAPAK YERE BAĞLANTI KONSOLU HER MODEL ÜST KAPAK ZEMİNE TESPİT, L VE YAYLI KONSOLLAR REKLAM İNDEKSİ

TESİSAT • Mayıs / 2024 HABERLER <A/,T,0 SE.Tg5h %AûA5, g'h//E5İ 6aKLSOHULQH 7aNGLP (GLOGL Yalıtım derg s tarafından düzenlenen, yalıtım sektörünün gelenekselleşen organ zasyonu Yalıtım Sektörü Başarı Ödüller , 17 N san Çarşamba günü Yapı İstanbul fuarında düzenlenen seremon le sah pler ne takd m ed ld . Yılın Isı Yalıtım Ürünü Ödülü’nü, Dalmaçyalı Stonewool Taşyünü le Betek Boya ve K mya San. A.Ş. adına BETEK Boya Yalıtım Grubu Marka Müdürü Özmert Baysal ng le Pazarlama İlet ş m Müdürü Gülşah Altınayar’a, Yılın Su Yalıtım Ürünü Ödülü’nü, Bonus Proof le Eryap Grup Yalıtım Malzemeler San. ve T c. A.Ş. adına Grup Satış ve Pazarlama Müdürü Tolga Ceylan, Yılın Ses Yalıtım Ürünü Ödülü’nü, İzocam Opt ma Smart le İzocam San. ve T c. A.Ş. adına İzocam Satış ve Pazarlama D rektörü Erdal Bozok, Yılın CEO’su Ödülü’nü İZOCAM Yönet m Kurulu Üyes ve Genel D rektörü Murat Savcı’ya ya takd m ed ld . L derl k Ödülü'nün sah b BİTÜDER Başkanı Alper Doğruer oldu. Yılın Yangın Yalıtım Ürünü Ödülü’nü, Bost k F401 F reseal Acryl c Pas f Yangın Koruyucu S stemler le Bost k K mya San. ve T c. A.Ş. adına Yapı Tüket c Departmanı İş B r m D rektörü B lgehan Türkkan’a takd m ed ld . Yılın Tekn k Yalıtım Ürünü Ödülü’nü, ETS Endüstr yel Pazarlama Müdürü Ertan C velek, Yılın Yurtdışı Yatırımı Teşv k Ödülü’nü, Roka Yalıtım Kurucu Ortak Koray Sarı aldı. Ödül seremon s çek len toplu fotoğra arın ardından key sohbetlere sahne olan kokteyl le son buldu. n Yılın Ses Yalıtımı Ürünü Ödülü'nü İzocam Satış ve Pazarlama Direktörü Erdal Bozok aldı. Yılın CEO'su Ödülü İzocam CEO'su Murat Savcı'ya takdim edildi. Yılın Yurtdışı Yatırımı Teşvik Ödülü’nü, Roka Yalıtım Kurucu Ortak Koray Sarı aldı. Yılın Teknik Yalıtım Ürünü Ödülü’nü, ETS Endüstriyel Pazarlama Müdürü Ertan Civelek aldı.

HABERLER TESİSAT • Mayıs / 2024 E8529E1T·GHQ ´) *a] 6HUWLÀNasyRQXµ 7HNQLN (ùLWLPL Eurovent M ddle East, ortağı Centro Stud Gal leo le şb rl ğ ç nde, HVACR ve RAC tekn syenler ne yönel k, beğen len HVACR L derl k Akadem s kapsamında 'F-Gaz Sert f kasyonu' başlıklı lk tekn k eğ t - m n 22-24 N san tar hler nde Duba- ’de düzenlend . F-Gaz Sert f kasyonu kursu, orlu sera gazları çeren HVACR ek pmanlarının doğru şek lde kullanılmasına ve şlenmes ne odaklanan uygulamalı b r eğ t m. Bu kurs 3 tam gün sürdü ve başarılı b lg ve becer değerlend rmes n n ardından katılımcıların sert f kalandırılmasıyla sonuçlandı. Kurs hakkında daha fazla ayrıntı ve mevcut eğ t mler n tamamı Eurovent Orta Doğu 'HVACR L derl k Akadem s ' web sayfasında görüleb l r. 'F-Gaz Sert f kasyonu', d ğer tekn k eğ t mler, lg l kurs ücretler veya katılım ç n nasıl kayıt yaptırılacağına l şk n ayrıntılarla lg len yorsanız, o ce@eurovent.me adres ne e-posta göndererek sekreteryayla let ş me geçeb l rs n z. n úNOLPOHQGLUPH 6HNW|UQQ úKUaFaW /LGHUOHUL gGOOHQGLULOGL İkl mlend rme sektöründe faal yet gösteren tüm hracatçı f rmaları tek b r çatı altında toplamak ve sektörün hracat potans yel n artırmak amacıyla faal yetler n tüm hızıyla sürdüren İkl mlend rme Sanay İhracatçıları B rl ğ (İSİB), 18 N san’da Ankara’da Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleşt rd . Toplantının ardından kl mlend rme sektöründek f rmaların 23 farklı kategor de ödüllend r ld ğ İhracatın L derler Ödül Tören düzenlend . 2022 ve 2023 yıllarında kl mlend rme sektörü ürünler hracatında etk l rol üstlenen ve en çok hracat gerçekleşt ren f rmalara ödüller n n ver ld ğ törende konuşma yapan İSİB Yönet m Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, “Bu yıl yüzde 7,2 olan hracat hedef m z tutturmanın gururunu yaşadık. 2024 yılında hedef m z bu senen n yüzde 8 üzer ne çıkarak 7,8 m lyar dolar hracat gerçekleşt reb lmek” ded . Türk kl mlend rme sektörünün global gücü İSİB’ n, Olağan Genel Kurul toplantısı 18 N san Perşembe günü gen ş b r katılımla gerçekleşt . Genel Kurulda, sektörün geld ğ nokta değerlend r l rken geleceğe yönel k stratej ler ve yen hede er bel rlend . İSİB Yönet m Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, Genel Kurulda yaptığı sunumda; kl mlend rme sektörünü değerlend - r p son gel şmeler aktarırken yen l kç ve sürdürüleb l r çözümlerle sektörün büyümes n ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefled kler n vurguladı. Olağan Genel Kurul toplantısı le aynı gün düzenlenen 2023 İhracatın L derler Ödül Tören ’nde se 2022 ve 2023 yıllarında kl mlend rme sektöründe en çok hracat gerçekleşt ren f rmalar farklı kategor lerde ödüllend r ld . İSİB Yönet m Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, ödül tören le lg l şu açıklamalarda bulundu: “Türk kl mlend rme sektörü, 2023 yılını 7,2 m lyar dolarlık hracat le kapattı. Sektörün hracatı tüm zamanların en yüksek sev yes ne ulaşırken hracatın thalatı karşılama oranı yüzde 90 olarak gerçekleşt . 2024 yılında sektör olarak ulaşmayı hede ed ğ m z hracat sev yes se 7,8 m lyar dolar. İkl mlend rme sektörü olarak dünya hracatından yüzde 1,5’luk pay almayı amaçlıyoruz. Bu başarılı tabloya katkı sağlayan sektörün hracat l derler ne çok teşekkür ed yorum. Gösterd ğ n z üstün başarı, Türk ye kl mlend rme sektörünün global arenada daha çok söz sah b olması ve küresel b r şahlanış yaşaması ç n çok değerl . Bu sene de geçt ğ m z yıllarda olduğu g b b rl kte daha y s n yapacak, sektörümüzün başarılı performansını devam ett rmek ç n kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğ z.” n

HABERLER TESİSAT • Mayıs / 2024 A/A5.2 &A55,E5·a 7RsKLEa GaQ gGO Türk ye’de kl mlend rme alanındak faal yetler Alarko Carr er tarafından yürütülen Tosh ba, EMEA bölges 2024 toplantısını 5-6 Mart tar hler nde Poznan şehr nde gerçekleşt rd . En y satış yapan ülkeler n d str bütörler n n ödüllend r ld ğ toplantıda, VRF ürününde en y performans ödülünde Türk ye, Avrupa ülkeler arasında b r nc oldu. Avrupa ülkeler arasında b r nc olan Alarko Carr er adına ödülü Tosh ba Ürün Yönet c s Caner Doğan, Avrupa Müdürü Toru Otsuka’nın eller nden aldı. Ödülü alan Tosh ba Ürün Yönet c s Caner Doğan, bu başarıda emeğ geçen çalışma arkadaşlarına ve yönet c ler ne teşekkür ett ğ kısa konuşmasında; “Zorlu geçen b r yılın ardından böyle b r ödül le 2024 yılına başlamak kl mlend rme s stemler n n öncü markası olarak mot ve olmamıza ves le olmuştur. Ayrıca t car kl ma kategor s nde 2022 yılına göre 2023 yılında adet olarak % 110 artış gösterd k. Söz konusu başarıda kanal Değerlend rme ve ödül tören n n ardından Caner Doğan 2023 yılı çer - s nde t car kl malar kategor s nde en y satış yapan f rma olan Alarko Carr er’ın başarı h kayes n Avrupa ülkeler nden katılan tüm d str bütörlere b r sunumla anlattı. n yönet m , ürün çeş tl l ğ , satış sonrası h zmetler ve loj st k faal yetler etk l oldu. Başarının devamlılığı ç n ürün/ h zmet kal tes ne ve müşter deney me önem vermeye devam edeceğ z. 2024 yılında da bu başarının devam edeceğ ne nanıyorum” ded . ,sı 3RPSası 6LsWHPOHUL YH 8yJXOaPaOaUı .RQIHUaQsı İSKİD, 8 Mayıs Çarşamba günü İzm r MMO Tepekule Kongre Serg ve İş Merkez ’nde M mar Tasarımcı ve Uzman Gözüyle Isı Pompası S stemler ve Uygulamaları Konferansı düzenl yor. İSKİD Isı Pompası Kom syonu üyes Arslan Çağlayan Gürel moderatörlüğünde gerçekleşecek Konferansta; İSKİD’den Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Kavas, Isı Pompası Kom syonu üyeler Dr. Andaç yakut, Nesl han Fındık, Pınar Gürler, Alev Volkan’ın yanısıra El f Sağlamer M marlıktan El f Sağlamer, Mekan k Projeden Ham t Mutlu konuşmacı olarak yer alacak. Program, 13.30’da başlayacak, katılımcılar sırasıyla; Dr. Andaç Yakut “Isı pompası ned r, dünyadak ısı pompası Pazar gel - ş m ”, Nesl han Fındık “hava kaynaklı ısı pompası uygulama örnekler ve tes - satta d kkat ed lmes gereken hususlar”, Pınar Gürler “Su ve toprak kaynaklı ısı pompası s stemler ”, Alev Volkan “Isı pompası otomasyonu geleceğ ”, El f Sağlamer “M mar çözümlerde ısı pompası”, Ham t Mutlu “Isı pompası s stemler nde kaynaklar ve araştırılması le uygulama örnekler ” başlıklı sunumlarını yapacak. n

TESİSAT • Mayıs / 2024 :,/2 Th5.İ<E $+. LOH 3UHPLXP 2UWaNOıN 6|]OHüPHsL úP]aOaGı W lo Türk ye ve AHK arasında Prem um üyel k sözleşmes mzalandı. W lo Türk ye fabr kasını z yaret eden AHK yetk l ler , üyel ğ n gelecektek başarılar ç n sağlam b r temel oluşturacağını ve ş b rl ğ n n her k taraf ç n de karşılıklı fayda sağlayacağını bel rtt . W lo Türk ye, bu öneml adımıyla Türk-Alman ş b rl ğ n güçlend rmey ve gelecektek başarılarına daha sağlam b r temel oluşturmayı amaçlıyor. Üstün teknoloj s ve 150 yılı aşkın b r k m yle, Türk ye'de 30 yıldır su teknoloj ler n n geleceğ n şek llend - ren W lo, Prem um üyel k sözleşmes mzalamak üzere Türk-Alman T caret ve Sanay Odası (AHK) le b r araya geld . AHK Türk ye Başkanı Pınar Ersoy, Genel Sekreter ve Yönet m Kurulu Üyes Dr. lo Pahl, Genel Sekreter Yardımcısı Duygu Del kanlı Yelken ve Üye İl şk ler Yönet c s Melb l r b r büyüme ç n yapılan üyel ğ n çok değerl olduğunu vurgulayan W lo Türk ye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, “W lo Türk ye ve AHK arasında mzalanan Prem um üyel k sözleşmes , geleceğe dönük sürdürüleb l r ş model - m z n gel ş m ne öneml b r katkı sağlayacak. Bu değerl üyel ğ m z le markamızın Türk ye'de su teknoloj ler n n geleceğ n şek llend rme m syonunu daha da güçlend rmey hede yoruz. Gerçekleşen üyel ğ m z le Türk-Alman l şk ler ndek köklü bağları pek şt r rken, aynı zamanda sektördek yen l kç ve ler teknoloj çözümler m z etk n b r şek lde tanıtmak st yoruz. Gelecektek başarılarımız ç n sağlam b r zem n oluşturarak sürdürüleb l r büyüme ve ş b rl ğ n n önünü açmayı amaçlıyoruz. W lo olarak, sürdürüleb l r b r gelecek ç n ş b rl kler yapmaya, üretmeye ve dönüştürmeye devam edeceğ z” açıklamasında bulundu. n HABERLER tem Çokluk'un katılımıyla gerçekleşen mza tören W lo'nun Türk-Alman l şk ler ndek varlığını daha da güçlend rmek adına atılan öneml b r adımı tems l ed yor. İmzaların ardından W lo Türk ye fabr kasını z yaret eden AHK üyeler , üret m süreçler n ve ş rket n yen l kç çözümler n yer nde görerek, ş rket n teknoloj k altyapısını ve kal te standartlarını doğrudan gözlemleme fırsatı buldular. SürdürüleA)S M&( )XaUıQa .aWıOGı 12-15 Mart tar hler arasında İtalya’nın M lano şehr nde F era M lano’da gerçekleşt r len ısıtma-soğutma kl mlend rme sektöründe dünyanın önde gelen fuarlarından Mostra Con-vegno Expocomfort (MCE) 2024’te AFS yen ürünler ve farklı tasarımlarını z yaretç ler yle buluşturdu. 100’ yakın ülkeye gerçekleşt rd ğ esnek hava kanalı hracatı ve kend bünyes nde yer alan AFSLAB le sektörde öncü Ar-Ge çalışmalarının altına mza atan AFS, yıllardır olduğu g b bu yıl da kalabalık b r ek p le MCE fuarına katılım sağlayarak en yen ürünler n z yaretç ler n beğen s ne sundu. TPU, Mar ne, Ecosoft, Hyg ene, UL g b sektörde öneml b rçok sert f kaya sah p ürünler n müşter yle buluşturan AFS sadece esnek hava kanalları le değ l havalandır-ma ek pmanları le de katılımcıların yoğun lg gösterd ğ markalardan oldu. Sektöre hak m pek çok profesyonel tarafından z yaret ed - len fuarda AFS s lencer, smart ser s panjur ve anemostadlar z yaretç lerden olumlu zlen mler aldı. Fuara gen ş ürün skalasına sah p esnek hava kanalları ve panjur-anemostad grubu le katıl-dıklarını bel rten Genel Müdür Yardımcısı Ahmet POYRAZ:” Türk ye’n n partner ülke unvanı le yer aldığı bu fuarda sektöre hak m pek çok profesyonel tarafından standımız z yaret ed l-d . İç ortam hava kal - tes n artırmaya yönel k ürünler m z gel şt r rken, sürdürüleb l r b r ge-lecek ç n nsan ve çevre odaklı üret m anlayışı çerçeves nde çalışıyoruz. Fuar b z m açımız-dan da oldukça ver ml ve yoğundu. İtalya le güzel b r let ş m - m z var ve ülkem z adına daha güçlü yol almak ç n her sene bu fuarda yer m z alıyoruz.” ded . n

-25°C DIŞ ORTAM SICAKLIĞI DOĞA DOSTU ISI TEKNOLOJİLERİ +90 (530) 845 53 28 +90 (264) 211 53 28 İnfo@ekotec.com.tr www.ekotec.com.tr Sıcak Su Ayarı ile 4 Mevsim boyunca evinizde sıcak su R410a diğer gazlara göre daha az çevreyi kirletir Wifi bağlantı sayesinde uzaktan App kontrolü Soğutma özelliği ile yazın eviniz serinlesin Isıtma sistemi ile eviniz kışın her zaman sıcak olur

TESİSAT • Mayıs / 2024 HABERLER 6%7ú 'A,.,1 LQ 20 0 6HUa *a]ı (PLsyRQOaUıQı $]aOWPa +HGHÀQL 2QayOaGı úsWaQEXO )LQaQs MHUNH]L 3URMHOHULQGH /2:A5A úP]ası Küresel çapta faal yet gösteren Da k n Industr es, Ltd., 2030 yılı sera gazı em syon azaltım hede er ç n B l me Dayalı Hede er G r ş m (SBT )’nden sert f ka aldı. SBT oluşumu, Par s Anlaşması'nda formüle ed ld ğ g b , küresel sıcaklık artışını sanay önces sev yeler n 1,5°C üzer nde sınırlamak amacıyla ş rketler n karbon azaltma hede er n en son kl m b l m yle uyumlu olacak şek lde değerlend r yor ve ş rket hede er n bu şek lde onaylıyor. Dünya çapında yaklaşık 5 b n ş rket n SBT onaylı sera gazı em syon azaltım hedef bulunuyor. Küresel çapta faal yet gösteren ve Da k n Türk ye’n n bağlı çalıştığı Da k n Europe N.V.'n n ana ş rket konumunda olan Da k n Industr es; ısıtma, soğutma, havalandırma ve kl mlend rme (HVAC&R) ş rket olarak sektörüne öncülük ed yor. Olağanüstü enerj ver ml l ğ sağlayan, nverter teknoloj s ve ısı pompası teknoloj s g b yen l kç teknoloj lere sah p ürünler gel şt ren Da k n, bunun yanı sıra ısı pompalı ısıtma s stemler yle, b nalar ve kullanım sıcak suyu ç n geleneksel fos l yakıtlı ısıtma yöntemler ne düşük karbonlu alternat er üret yor. Ş rket, tüm dünyaya yüksek ver ml ve düşük karbonlu soğutma ve ısıtma çözümler sunmak ç n bu gel şmelerden yararlanmayı hede yor. 2019 yılında “Çevre V zyonu 2050”y formüle eden Da k n, b r ara hedef bel rled . Buna göre 2019 yılını baz alarak her zamank ş akışına (BAU*1) kıyasla sera gazı em syonlarını 2025 yılında yüzde 30 veya daha fazla, 2030 yılında se yüzde 50 veya daha fazla azaltmayı hede yor. Da k n, v zyonu doğrultusunda bel rled ğ em syon azaltım hedef ç n se SBT 'den sert f ka aldı. İstanbul’un küresel b r f nans merkez olması hedef yle yapımı tamamlanan Türk ye’n n en öneml ve stratej k projeler nden İstanbul F nans Merkez ’nde yer alan BDDK B nası, Halk Bank Of s Kuleler , İlbank B nası ve Sarphan F nanspark Projeler n n terc h Lowara pompa ve h drofor s stemler oldu. Türk ye ekonom s n n büyümes nde öneml katkılar sağlayacak projen n ısıtma ve soğutma hatlarında yüksek ver ml Lowara s rkülasyon pompaları h zmet vermekted r. Toplam 3,4 m lyon m alan üzer ne kurulan İstanbul F nans Merkez of s alanları, alışver ş merkez , konferans merkez ve 5 yıldızlı otel le ş dünyasının tüm ht yaçlarını karşılıyor. İstanbul F nans Merkez ’nde yer alan en öneml 4 projen n konforlu su tem n Lowara h drofor s stemler le sağlanmaktadır. Ayrıca projeler n atıksu ve drenaj hatlarında da Lowara pompalar h zmet vermekted r.Su döngüsünün her aşamasında eks ks z çözümler sunan Lowara, öneml projeler n terc h olmaya devam ed yor. n Kapsam 1 Daikin, mutlak kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2031*2 mali yılına kadar 2020*3 mali yılını temel alarak, yüzde 46,2 oranında azaltmayı taahhüt eder. Kapsam 2 Kapsam 3 Daikin, satılan ürünlerin kullanımından ve satılan ürünlerin kullanım ömrü sonu işlemlerinden kaynaklanan Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını aynı zaman dilimi içerisinde Japon yeni (JPY) katma değeri başına yüzde 55 oranında azaltmayı taahhüt eder. Kapsamların SBT tarafından tanımı: Em syon kapsamları nelerd r? *1 BAU: Karşı önlemler n uygulanması olmadan normal ş büyümes durumunda. *2 FY2031: N san 1, 2030 - Mart 31, 2031 *3 FY2020: N san 1, 2019 - Mart 31, 2020 n 'DLNLQ *UXEX·QXQ RQD\ODQP×ü VHUD JD]× HPLV\RQ D]DOW×P KHGHÁHUL

TESİSAT • Mayıs / 2024 HABERLER *) 202 <ıOı 6UGUOHELOLUOLN 5aSRUX·QX <ayıQOaGı Georg F scher, 2025 yılı hede er doğrultusunda hayata geç rd ğ çalışmalarla sürdürüleb l rl k hede er nde başarılı sonuçlara ulaşmayı sürdürüyor. Geçt ğ m z günlerde 2023 yılı ver ler n açıkladığı raporda ürün gel ş m nden tedar k z nc r ne uzanan her aşamada elde ed len ver ler, detaylı b r şek lde paylaşıldı. GF Sürdürüleb l rl k Raporu’nda sosyal fayda ve etk sağlayan ürünler n satışında %68 oranında artış elde ed ld ğ ne; Kapsam 1 ve 2 em syonlarında başlangıç noktasına kıyasla %35 oranında azaltım sağlandığına ve Kapsam 3 yoğunluğunun, temel değerle karşılaştırıldığında şlenm ş malzeme ve satılan ürünler n kullanımı başına 3,3 ton CO2e düzey nde sab t kaldığına yer ver ld . Y ne f rma açısından 2023 yılının öneml satır başları olan Global Sürdürüleb l rl k Z rves , F nanc al T mes’da üçüncü kez kl m l derler arasında göster lmeler ; CDP tarafından A notu le derecelend r lmeler g b b lg lere de yer ver ld . GF Hakan Plast k’ n bünyes nde bulunduğu Georg F scher’ n geçt ğ m z günlerde yayınlanan ve ş rket n şe a ık taahhüdünü yansıtan Sürdürüleb l rl k Raporu 2023, Stratej 2025 olarak adlandırılan beş yıllık yol har tasındak yolculukta kayded len lerlemey ortaya koyuyor. Ürün Portföyü, İkl m&Kaynaklar ve İnsan&Refah başlıkları altında ortaya konulan hede erde poz t f ver ve gel şmeler serg len yor. GF’ n üç h zmet alandan b r olan ve GF Hakan Plast k’ n bünyes nde bulunduğu GF P p ng Systems (Boru S stemler ), sunmuş olduğu ürün ve s stem çözümler le sadece kend s ç n değ l müşter ler ç n de enerj tüket mler n n ve sera gazı em syonlarının azaltılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Müşter ler n n kl m ve sürdürüleb l rl k hede er n desteklerken; daha sürdürüleb l r malzemeler n kullanımı le sunduğu çözümler n çevresel etk - ler n azaltmak; uzun ömürlü b na altyapısı oluşturmak (özell kle yeş l b na sektörü ç n öneml d r) ve endüstr yel proseslerde su ver ml l ğ n artırmaya da destek ver yor. İkl m kr z le b rl kte kr t k b r sürdürüleb l rl k sorunu olan dünya çapındak toplulukların karşılaştığı tem z çme suyuna er ş m eks kl ğ n n g der lmes nde de öneml b r rol oynuyor. Güvenl ve sızıntısız su taşımacılığına yönel k çözümler n büyük ht yaç duyulan alanlara taşıyarak, su kaynaklı hastalıkların azaltılmasına, çme suyu h jyen n n y leşt r lmes ne ve yaşlanan altyapıdak sızıntılardan kaynaklanan çme suyu kayıplarının azaltılmasına yardımcı oluyor. 2023 yılında PVC ürün portföyünde yapmış olduğu malzeme kullanımlarındak değ ş kl kler le daha sürdürüleb l r ürünler gel şt r ld . GF Hakan Plast k’ n 2023 yılında p yasaya sunduğu nsan sağlığını tehd t etmeyen, çevrec ve toks k unsurlar çermeyen stab l zatörlerle üret len PVC-U boru s stemler , toks k b r unsur barındırmaması açısından çevreye ve nsan sağlığına dost ürünler olarak öne çıkıyor. Toplam sera gazı etk s n n yaklaşık % 13'ünü oluşturan Kapsam 1 ve 2 sera gazı em syonları le GF, 2026'da mutlak Kapsam 1 ve 2 sera Gazı em syonlarını% 30 azaltmak ç n SBTı uyumlu hedef ne ulaşma yolunda lerl yor. 2022 le karşılaştırıldığında, 2023 raporlama yılında toplam Kapsam 1 ve 2 em syonları, 2019 taban ç zg s ne göre % 9 ve %35 oranında azaltılmış bulunuyor. Bu sonuç, özell kle yen leneb l r enerj kullanımının gen şlet lmes ve operasyonlar arasında enerj ver ml l - ğ n n artırılması le sağlanıyor. GF Hakan Plast k de Türk ye’de bulunan üret m tes sler nde gerçekleşt rd ğ yatırımlar ve proses y leşt rmeler le bu çalışmaları destekl yor. Tes sler nde %100 Yeş l Enerj kullanımı gerçekleşt ren GF Hakan Plast k, her k üret m tes s nde de %100 Yeş l Enerj kullanımı le 2023 yılı sera gazı kapsam 2 em syonlarını %100’ü azaltırken; enerj ver ml l ğ çalışmaları le toplam em syonlarda se %98 üzer nde azaltım sağladı. 2023 yılında ISO5001:2018 Enerj Yönet m S stem ’ne geç ş n tamamladı. Yapılan y leşt rmeler le Enerj Yönet m S stem kapsamında bel rlenen referans ç zg s ne göre Şanlıurfa üret m tes s n n genel nde %3,2 ve Çerkezköy üret m tes s nde PP-RCT boru bölümünde %27, Sess z Boru bölümünde se %28 oranlarında enerj kazançları elde ett . Raporda GF’ n kaynak kullanımı konusundak b r d ğer konusu olan su ayak z n n azaltılması yönünde de poz t f ver ler aktarıldı. Tes sler nde su sayaçları ve su tasarru u armatürler kurarak, üret m mak neler n ve su borularını sızıntı yaşları açısından nceleyerek ve yağmur suyunun topla-

nab lmes , üret m süreçler ve dış mekan uygulamaları ç n kullanılab lmes ç n beklenen yağışlara çok d kkat ederek su yönet m n daha da gel şt rd . GF, 2025 Stratej s n n b r parçası olarak, yüksek stresl alanlarda faal yet gösteren 13 tes ste su yoğunluğunu % 20 azaltmayı hede yor k 2023 yılında bu tes slerde mutlak su tüket m % 11 oranında azaltılmış bulunuyor. GF Hakan Plast k se suyun ver ml kullanımı çalışmalarının yürütülmes le başlangıç noktasına kıyasla 2023 yılında %7’l k b r y leşmey sağlamış durumda. Raporda y ne kaynakların ver ml kullanımı konusunda yürütülen çeş tl çalışmalara değ n l yor. Operat on Clean Sweep hareket de bunlardan b r . OCS, plast k üret m ndek granüller n üret m , nakl - yeler ve üret lmes esnasında tes slerde meydana gelen kayıp ve sızmalarının engellenmes , küresel b r çevresel sorun olan den z k rl l ğ n n ve karada bulunan plast k ham maddeler n den zlere karışmasının önlenmes amacını taşıyor. GF Hakan Plast k, Çerkezköy ve Şanlıurfa üret m tes sler nde OCS süreçler n ve denet mler n tamamlayarak kend sektöründe OCS sert f kasını alan lk f rmalardan b r oldu. Raporda, b yoçeş tl l k konusunda da GF Hakan Plast k’ n Çerkezköy ve Şanlıurfa tes sler nde gerçekleşt rd ğ çevre düzenlemes , yeş l alan gen şletme çalışmaları, ağaç d kme etk nl ğ ve Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleşt r len farkındalık yaratma kampanyalarına yer ver l yor. Kültürel değ ş mde nsan kaynağı lk sıraya koyan GF, çalışanlarının çevresel koşullarını y leşt rme, kapsayıcı ve teşv k ed c çalışma ortamları yaratma konusuna hassas yetle eğ l yor. Sıfır İş Kazası yaklaşımına sah p ISG uygulamaları, c ns yet eş tl ğ yaklaşımı, Kadın L derler programı, çalışanlar ç n Kültür Haftası, global olarak ve onl ne gerçekleşen Mystery Co ee network buluşmaları g b b rleşt r c ve gel şt r c , uygulama ve etk nl klere yer ver l yor. GF Hakan Plast k, 2023 yılında bu konuda gerçekleşt rd ğ çalışmalarla d kkat çek yor. Çerkezköy fabr kasında kaza sıklık oranında başlangıç yılına göre %79, Şanlıurfa fabr kasında %100 sev yes nde y leşme gerçekleşt rm ş durumda. Çalışanlar ç n ISG haftası, Kültür Haftası etk nl kler , çalışan gel ş mler n destekleyecek eğ t m programları le nsan ve refah konusunda etk l uygulamaları sayes nde çalışan bağlılığı adına da öneml adımlar atmış bulunuyor. n ANAHTAR TESLİM SU ARITMA VE GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ EDR (ELECTRODIALYSIS REVERSAL) proje@armatekin.com +90 555 070 22 77 İkitelli OSB Biksan San. Sit. C Blok No: 18 Başakşehir - İstanbul HABERLER

TESİSAT • Mayıs / 2024 HABERLER 9A,//A1T 5HNRU 6aWıüOaUOa 202 ·GH GH %yPHsLQL 6UGUG Va llant Türk ye 2023 yılında Euro bazında gerçekleşt rd ğ yüzde 15 büyüme le y ne rekor tazeled . İkl mlend rme sektörünün muc t ve öncü markası Va llant, st krarlı büyümeye 2023 yılında da devam ett . Yılı rekor satışlarla tamamlayan Va llant Türk ye, 2022 yılına göre euro bazında yüzde 15 büyümeye mza alttı. Lokomot f ürün grubu olan komb de pazarın üzer nde b r büyüme gerçekleşt ren f rma, pazarda hızlı b r yüksel ş trend nde olan ısı pompasında da satışlarını k ye katladı. Va llant Group Türk ye CEO’su Alper Avdel, 2023 yılı kl mlend rme sektörüne global olarak bakıldığında; soğutma, kl ma, tes sat malzemeler g b ürünler n pazarında b r öncek yıla göre büyüme olduğunu ancak ısıtma ürünler kategor s nde pazarların daraldığını gözlemlend kler n bel rterek “Avrupa ülkeler ndek en asyon ve yüksek fa z pol t kası neden yle yen nşaat şler nde yavaşlama g b başlıklar var. İç pazara baktığımızda se ısıtma pazarı, nşaat sektörünün toparlanmaya başlaması, doğal gaz yayılımının devam etmes ve değ ş m pazarının gel şmes nedenler yle 2023 yılını büyümeyle kapattı. Va llant Group Türk ye olarak 2023 yılını Euro bazında yüzde 15’e ulaşan büyüme ve b rçok kategor de rekor satış adetler le kapattık. 2024 yılında da bu büyüme vmes n artırarak devam ett rmey hede yoruz” ded . Va llant Group Türk ye CEO’su Alper Avdel, sektörün gel ş m ve pazarın büyümes nde çevre dostu yen l kç ürünlerdek artışın öneml unsurlardan b r olacağını da kaydederek şunları söyled : “Isıtma sektörünün lokomot f geçen yıllarda olduğu g b yüksek ver ml ve akıllı kontrol mkanına sah p komb ürün grubu olacak. Bunun yanında ısı pompaları, çevre dostu ve tasarruf sağlayan teknoloj s le g tt kçe ön plana çıkmaya ve pazarda öneml b r yer ed nmeye başladı. Isı pompaları, kullanıcıların ısıtma, soğutma ve sıcak su ht yaçlarını karşılarken aynı zamanda enerj mal yetler n , enerj tüket m n ve karbon ayak z n de azaltıyor. Isı pompaları çevre dostu b r ürün ve bu açıdan büyük gelecek vaded yor. Va llant Türk ye olarak, geleceğ n teknoloj s olarak göster len ısı pompaları konusunda tüket c ler n farkındalığını artırmayı amaçlıyor ve bu konuda sektöre önderl k ed yoruz. Sektördek benzerler ne göre 700 kat daha çevrec b r soğutucu akışkana sah p olan ısı pompamız aroTHERM plus le bu kategor de teknoloj k anlamda ön plana çıkıyoruz. Bunun yanında muc t k ml ğ m zden aldığımız güçle, Ar-Ge’ye ve ısı pompası g b yen nes l teknoloj lere c dd yatırımlar yapıyoruz. Hem sektörümüzün hem de dünyamızın geleceğ n düşünerek sürdürüleb l r çalışmalarımıza ara vermeden devam ed yoruz. Ayrıca satış sonrası h zmetler m zle de sektörde ayrıcalıklı b r yerde duruyoruz. Va llant olarak her zaman en y müşter deney m n yaşatmayı hede yor ve yönümüzü bu doğrultuda ç zmeye devam ed yoruz.” n Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel 7MM2% MaNLQa MKHQGLsOHUL 2Gası <|QHWLPL %HOOL 2OGX TMMOB Mak na Mühend sler Odası’nın (MMO) 20-21 N san 2022 tar hler nde yapılan 50. Olağan Genel Kurulunda seç - len yen Oda Yönet m Kurulu üyeler arasında lk görev dağılımı yapıldı. Oda Yönet m Kurulu’nun lk toplantısında yapılan görev dağılımında, Yunus Yener başkanlık, Ar fe Kurtoğlu başkan vek ll ğ , El f Öztürk sekreterl k, Bedr Tek n saymanlık görevler ne get r ld . Yönet m Kurulu asıl üyeler : Harun Erpolat, Erhan İğnel , Den z Alp Yılmaz, yedek üyeler se Sal m Mel h Şah n, Zafer Öztürk, Serap Özpolat Çete, Fad me Gökkütük, Umut Kurt, İzzet Seferbeyoğlu, Mel h Mehmet Hakkı Yılmaz’dan oluştu Genel kurula sunulan Demokrat Mühend sler 50. Dönem Oda Çalışma Programı Taslağı, Oda Yönet m Kurulu le Şubeler arasında ve Danışma Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandıktan sonra, MMO’nun yen dönem çalışmaları programlı b r şek lde başlayacak. n

HABERLER TESİSAT • Mayıs / 2024 7UNLyH·QLQ .OLPa MaUNası 52TA ./İ0A Rota Kl malar Rota bay ler nde hem spl t, hem t car kl malarda gen ş ürün yelpazes yle ısıtma ve soğutma konforunu yen - den tanımlıyor. Tasarru u ısınma ve soğutma ç n s z n de Rotanız ROTA Kl malar le buluşsun. - Enerj tasarrufu sağlayan yen nes l R32 gaz, - Kend n tem zleme özell ğ le mantar ve küften korunma, - İnverter teknoloj s ve A+++/ A++ enerj sınıfı le yüksek tasarruf, - W -f özell ğ le ev n z uzaktan kl mlend rme, - 25 dB ultra sess z, - Turbo modu le odayı çok hızlı soğutma ve ısıtma, - Konforlu uyku modu, - Gen ş kanat açısı le odaya yayılan ü eme gücü, - Kötü bakter ler engelleyen b o f ltre, - Zamanlayıcı fonks yonu, - Yen den başlama özell ğ , - Estet k ve şık d zayn, - Led gösterge. Tüm t car kl malarda monofaze özell ğ le esk b nalarda 55.000 btu ya kadar çözüm sunma mkanı. Mult kl malarda b r dış ün teye 5 farklı t pte kl ma bağlama mkanı. İster spl t, ster kaset, ster tavan t p farklı t plerde 5 adet ç ün tey tek b r dış ün teye bağlayab lme mkanı. Salon t pler nde 24.000/ 42.000 ve 48.000 BTU 3 farklı model ve göz alıcı tasarımlar M n VRF le b r dış ün teye 9 dış ün te bağlama özell ğ . Üstel k farklı t plerde ç ün teler kullanma avantajı. Rota kl malar Rota satış noktalarında her bölgede adım adım tüket c - lerle buluşuyor. n .%S'·QLQ <HQL %aüNaQı +aPGL +RSOaPa] 2OGX Kazan ve Basınçlı Kap Sanay c ler Derneğ (KBSD), 17 N san’da Rad sson Blu Hotel Ataşeh r'de gerçekleşt rd ğ Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yen yönet m n bel rled . D van Başkanı ve üyeler n n seç m le başlayan Genel Kurul toplantısında 2022-2024 Yönet m Kurulu Başkanı Cem Özyıldırım, dönem ç nde yapılan yönet m kurulu çalışmalarını ve kom syon faal yetler n paylaştı. Geçm ş dönem yönet m ve denet m kurullarının faal yet raporlarının görüşülerek brasının sağlanması, bütçe ve tüzük değ ş kl ğ öner ler n n görüşülmes n n ardından 2024 -2026 dönem ç n seç len Yönet m Kurulu şu şek lde açıklandı: Hamd Hoplamaz (Enerkon) Efkan Çel ker (Erensan) Ayhan Yılmaz (Atech) N han Göksal (Masdaf) Ertan ÇELİK (Ercel k) Serhan Alpagut (Ayvaz) Metehan Hızıroğlu (Seln kel) Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra gerçekleşt r len lk Yönet m Kurulu Toplantısı’nda yapılan görev dağılımı sonucunda Yönet m Kurulu Başkanlığına Hamd Hoplamaz seç ld . Başkanlık seç m sonrasında konuşma yapan KBSD Yönet m Kurulu Başkanı Hamd Hoplamaz, şunları söyled ; “Kazan ve Basınçlı Kap Sanay c ler Derneğ m z n; kıymetl üyeler , sektör dernekler n n kıymetl başkanları, değerl m saf rler, genel kurulumuza katılımınız ve destekler n z ç n hep n ze teşekkürler m sunarım. Genel kurlumuzda, s zler n desteğ yle seç - len yen yönet m kurulu olarak göreve başlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.” ded . n

HABERLER TESİSAT • Mayıs / 2024 'E0İ5'g.h0 Q 7aaKKWo <HWNLOL 6aWıFıOaUı úsWaQEXO Ga %XOXüWX Gen ş ürün yelpazes yle 2023 yılında da sürdürüleb l r büyümes ne devam eden Dem rDöküm, taahhütçü yetk l satıcıları le İstanbul'da b r araya geld . Rad sson Blu Otel’de gerçekleşen etk nl ğe 25 ş ortağı katıldı. Toplantıda sektördek gel şmeler, Dem rDöküm'ün 2023 yılı performansı ve 2024 yılı hede er katılımcılarla paylaşıldı. Komb , şofben, termos fon ve panel radyatör g b geleneksel ürünler n yanı sıra, ısı pompası, KASKAD ve oda termostatı g b yen ürünlerle sürdürüleb - l r büyümes ne devam eden Dem rDöküm'ün, geleneksel Taahhütçü Yetk l Satıcı Buluşması İstanbul'da düzenlend . Rad sson Blu Otel’de gerçekleşen etk nl ğe Dem rDöküm'ün İstanbul, Adana, Ankara, Aydın, Balıkes r, B lec k, Bursa, Den zl , Gaz antep, İzm r, Konya, Malatya, Mers n ve Sakarya'dak Taahhütçü Yetk l Satıcıları katıldı. Toplantıda Dem rDöküm'ün farklı departmanlarından yönet c ler de yer aldı. İş ortaklarıyla b rl kte ş rket yönet c ler n n de katılımıyla gerçekleşt r len toplantıda sektör değerlend r ld ve 2024 yılı hede er masaya yatırıldı. Dem rDöküm CEO'su Alper Avdel, toplantıda yaptığı konuşmada, 40'a yakın ülkede faal yet gösteren Dem rDöküm'ün st krarlı büyümes n sürdürdüğünü ve sektörde poz t f b r şek lde ayrıştığını fade ett . Avdel, küresel çalkantılara rağmen bel rlenen hede er n başarıyla tamamlandığını bel rterek, “Çalışanlarımız, ş ortaklarımız ve tüket c ler m z n ürünler m ze gösterd ğ teveccüh le c romuzu b r öncek yıla göre euro bazında yüzde 11 artırdık. Komb kategor s nde öncülüğümüzü sürdürdük ve ısı pompası satışlarımızı da 1,7 kat artırdık” ded . Avdel, 2024 yılı hede er ne de değ nerek, Dem rDöküm'ün yen nes l teknoloj lere yatırım yapmayı sürdüreceğ n ve sektördek rekabet çıtasını d j tal dönüşüm alanında hayata geç - r len projelerle farklı b r alana taşıyacaklarını kaydett . Avdel, “Sektörde öncü ürünler m z, h zmetler m z ve kampanyalarımızla her zaman kullanıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğ z. Bu yılı değ ş m, yen lenme ve atılım yılı olarak bel rled k. 2024'e sıkı b r hazırlık yaptık. Öncü olduğumuz alanlardak başarılarımızı sürdürüleb l r kılmak, yen rekorlar kırmak ve yen g rd ğ m z alanlarda da hede ed ğ m z başarılara ulaşmak ç n cesur adımlar atmaya kararlıyız” açıklamasını yaptı. n $IyRQNaUaKLsaU 6 % h 6aùOıN .aPSs·QGH h1TES 7HUFLK (GLOGL 2018 tar h nde Afyon Kocatepe Ün vers tes nden ayrılarak kurulan Afyonkarah sar Sağlık B l mler Ün - vers tes Sağlık Kampüsü Ortak Dersl k projes nde Üntes terc h ed ld . Proje kapsamında 8 adet eurovent sert f kalı kl ma santral , 1 adet eurovent sert f kalı, hava soğutmalı su soğutma grubu, 300 adet eurovent sert f kalı fanco l ün tes , asp ratörler ve ısı ger kazanım ün teler le projen n tüm kl mlend rme ht yacı Üntes tarafından karşılandı. n

ENDÜSTRİYEL TESİSLER İÇİN ENERJİ VERİMLİ ÇÖZÜMLER • Eurovent Sertifikalı Üstün Performans • Maksimum Enerji Verimliliği • Geniş Kapasite Aralığı • Eco-Dizayn Kriterlerine Tam Uyumlu • Uzman Personeller ile Hızlı Servis İmkanı Üretimi tamamlanan her ürün, Türkiye’de alanında tek olan Üntes Laboratuvarlarında test edilerek müşterilerimize teslim edilmektedir.

TESİSAT • Mayıs / 2024 HABERLER úKOas +ROGLQJ :,/2·QXQ d|]POHULQL .XOOaQGı Üstün teknoloj s ve 150 yılı aşkın b r k m yle, su teknoloj ler n n geleceğ n şek llend ren W lo, sürdürüleb l r pompa çözümler yle İhlas Hold ng' n terc h oldu. İhlas Hold ng' n h drofor, ısıtma s rkülasyon s stem ve atık su drenajı g b öneml b leşenler nde W lo'nun üstün teknoloj ürünler terc h ed lerek, projeler n çevresel etk y azaltma ve enerj ver ml l - ğ n artırma hede er desteklend . W lo, İhlas Hold ng' n öneml projeler nde kullanılan h drofor, ısıtma s rkülasyon s stem ve atık su drenajı g b kr t k b leşenlerde üstün teknoloj ve yen l kç pompa çözümler sunuyor. Projede öne çıkan ht yaçlar arasında yüksek ver ml l k, enerj tasarrufu ve güvenl k bulunuyor. W lo'nun Hel x V h drofor pompaları, Stratos MAXO akıllı s rkülasyon pompaları ve Rexa FIT-S ve TP ser s atık su pompaları, bu ht yaçları karşılayarak projeye öneml b r katma değer sağlıyor. Ayrıca, Atmos GIGA-N ser s ne a t uçtan em şl yangın pompaları da yangına karşı güvenl ğ arttırıyor. W lo'nun teknoloj ye dayalı yen l kler ve kal tel ürünler , İhlas Hold ng B z mevler 9 ve B z - mevler 10 projeler nde başarıyla kullanılarak sektördek öncü konumunu güçlend rmeye devam ed yor. İhlas Hold ng B z mevler 9 ve B z mevler 10 projeler nde W lo'nun Hel x V h drofor pompaları, yüksek ver ml l k ve enerj tasarrufu sağlayan özel VSD panolarıyla b r araya gelerek, su tedar k s stem n n etk nl ğ n arttırıyor. Isıtma s rkülasyon s stemler nde kullanılan Stratos MAXO akıllı pompalar se dünyanın lk akıllı s rkülasyon pompası olma özell ğ yle d kkat çek yor. Bu pompalar, kullanıcı ht yaçlarını anlayarak opt mum performansı sağlayarak enerj tüket m n m n - m ze ed yor. Ayrıca, atık su drenajı ç n terc h ed len Rexa FIT-S ve TP ser s pompa çözümler , zorlu akışkanların etk n ve ver ml b r şek lde tahl yes n sağlayarak s stem n ver ml l ğ n arttırıyor. Yangın güvenl ğ açısından se Atmos GIGA-N ser s ne a t uçtan em şl yangın pompaları, yangın söndürme s stemler ne güven l rl k ve hız sağlayarak, ac l durumlarda hızlı müdahale mkanı sunuyor. Bu ürünler n b r araya gelmes yle, İhlas Hold ng projeler nde en üst düzeyde performans ve güvenl k sağlanıyor. n .A5<E5 úKUaFaWWa =LUYHyL %ıUaNPıyRU KARYER, “Dünya’nın en y 7 Isı Eşanjörü üret c s arasında yer alma” v zyonu doğrultusunda, bel rled ğ hedefe em n adımlarla lerl yor. Bu bağlamda f rma, hracat başarılarını aldığı ödüllerle ttaçlandırmayı sürdürüyor. İkl mlend rme Sanay İhracatçılar B rl ğ (İSİB) tarafından düzenlenen, 2023 yılı başarılı hracatçılar ödül tören 18.04.2024 tar h nde Ankara’da gerçekleşt . Bu yıl da hracat ödüller nde z rveye çıkmayı başaran KARYER, İSİB' n prest jl ödüller nden b r olan “En Çok Eşanjör-Batarya İhracatı Yapan 1. F rma” ödülünü almaya layık görüldü. KARYER Pazarlama D rektörü Serl S nanoğlu Tümer, ödülle lg l yaptığı açıklamada, “B z değer m z tüm paydaşlarımızdan alan b r markayız. Bu öneml başarıyı elde etmem zde, KARYER a les n n b r parçası olan her b r çalışanımızın özver l çalışmaları ve az ml çabaları büyük rol oynamıştır. Bu ödül, b z m ç n büyük b r gurur kaynağı ve 46 yıldır b rl kte yürüttüğümüz yolculuğun b r sonucudur. KARYER olarak, sürekl yen l kç çözümler sunmaya ve kal tem z her geçen gün artırmaya odaklanıyoruz. Bu ödül, b z m bu yöndek kararlılığımızın b r gösterges d r. Müşter ler m ze ve ş ortaklarımıza olan bağlılığımızı sürdürerek, en yüksek faydayı sağlayan ürünler m z dünya genel ne başarıyla hraç etmeye ve f rmamızı küresel ölçekte tanıtmaya devam edeceğ z.” fadeler n kullandı. n

HABERLER TESİSAT • Mayıs / 2024 )5İTE50 A û $+5 ([SR &KLFaJR 2024 )XaUı·Qa .aWıOGı Fr term A.Ş., 22-24 Ocak tar hler arasında düzenlenen AHR Expo Fuarı'na Yurtdışı İş Gel şt rme Müdürü Serdar TÜMEN le katılım gerçekleşt rd . B rçok Uluslar arası fuarda boy gösteren Fr term, bu fuarda da potans yel, mevcut müşter ler yle ve çözüm ortaklarıyla b r araya gelme fırsatı yakaladı. AHR fuarı; yen ürünler ve teknoloj ler, Eğ t mler, Sem nerler, Panel tartışmaları, Karbonsuzlaşma ve İnovat f ürünler ç n ödül törenler n n yer alması sebeb ; ayrıca üret c ler ve tedar kç ler , HVAC&R sektöründe faal yet gösteren müteahh tler , danışmanları, m marları, tasarımcıları, eğ t mc ler , şletmec ler ve g r ş mc ler b r araya get rmes sebeb yle ABD’de oldukça rağbet göster len b r fuar olarak yer n alıyor. Fuara 1600+ katılımcı, 370+ konuşmacı ve Ell b nden fazla z yaretç gelm ş oldu. Fr term Yurtdışı İş Gel şt rme Müdürü Serdar Dümen yaptığı açıklamada; “Fr term olarak fuara doğal akışkanlı paslanmaz borulu CO evaporatörümüz ve Freon evaporatörümüz le katılım gerçekleşt rd k. ABD pazarı önümüzdek 10 yıl çer s nde marketlerde doğal akışkanlı ürün kullanımını tamamlamak zorunda ve bu sebeple de standımıza oldukça yoğun b r z yaretç akını oldu d yeb l r z. Fuarda bu ürünler m z n yanı sıra Freecool ng olarak b l nen kuru soğutucularımızda talep ed len ürünler arasındaydı. Bölgede enerj ve motor f rmalarının yoğun olması sebeb yle bu ürünlere taleb n artmasını bekl yoruz. Bu fuar sayes nde z yaretç ler m z n sorularını yanıtlama fırsatı bulduk ve kend ler ne Fr term üret m gamında bulunan ürünler m z de kataloğumuz üzer nden tanıtma mkanı yakaladık. Gen ş ürün üret m kapas tes ve müşter stekler yle şek llenen tasarım model yle, Fr term’ n bu pazarın vazgeç lmez b r parçası olacağı ş md den s nyaller n verd . Fr term b r çok sert f kasının yanı sıra ABD pazarı ç n UL sert f kasına alma çalışmalarına da başladığını duyurdu. 3 günlük fuar süres nce standımıza olan yoğun lg - den memnun kaldık. Ürünler m zdek enerj ver ml l ğ , doğaya saygılı üret m pol t kamız ve doğa dostu ürünler m z müşter ler m ze tanıtmış olduk. Z yaretç ler m z fuarda, Fr term’ n yazılım programıyla sted kler ürünü seçme ve doğaya dost ürünler kend projeler nde kullanma stekler n tarafımıza b ld rm ş oldular. Yen ve Eurovent sert f kalı b r f rmanın ABD pazarına yen b r s nerj katacağı ve rekabetç gücü le Fr term’ n bu Pazar ç n b r güç olacağını yaptığımız görüşmelerde tecrübe etm ş olduk.” ded . n TE502TE. (Q dRN 6X 6RùXWPa *UXEX úKUaFaWı ON gGO $OGı Erbay Soğutma grup ş rket Termotek, İkl mlend rme Sanay İhracatçılar B rl ğ (İSİB) tarafından 18 N san 2024 tar h nde düzenlenen 2023 Olağan Mal Genel Kurulunun ardından gerçekleşt r len Başarılı İhracatçı Ödüller tören nde "2023 Yılı En Çok Su Soğutma Grubu ve S stemler İhracatı Yapan F rma" kategor s nde 3.lük ödülüne layık görüldü. Erbay Soğutma Pazarlama ve Satış Müdürü Faruk Kömürcü yaptığı açıklamada “Bu ödülün kazanılmasında emeğ geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, değerl müşter ler m ze ve tüm paydaşlarımıza ve sektörümüzün hracattak başarısında öneml katkıları olan İSİB Yönet m Kurulu ve uzman kadrosuna, teşekkür eder z. Türk kl mlend rme sektörünün uluslararası alanda b l n rl ğ n artırmak ç n yaptığımız çalışmalara devam edeceğ z” fadeler n kullandı. n

TESİSAT • Mayıs / 2024 HABERLER 'RùUX ,sı <aOıWıPıyOa <a]ıQ (YLQL]L YH &HELQL]L 6HULQ 7XWXQ Yaz mevs m yaklaştıkça sıcaklar günlük hayatımız ç n zorlayıcı b r noktaya gelmeye başlıyor. Bu durum, nsanların ev ve ş yerler nde ser n kalmak ç n çözüm arayışına g rmeler n teşv k ed yor. Günümüzde kl ma ve vant latörler n tükett ğ yüksek enerj hem mal yet hem de enerj ver ml l ğ açısından artık b r seçenek olmaktan çıkıyor. Evlerde enerj ver ml l ğ ve sağlıklı b r şek lde yaşamanın yolu doğru ısı yalıtımından geç yor. Küresel ısınmanın etk s yle b rl kte mevs mlerde c dd değ ş kl kler görüyoruz. Günler m z n mevs m normaller n n dışında geç yor olması ve her yıl yen rekorlar kıran yaz sıcakları hayatımızı zorlaştırıyor. Bunun önüne geçmek ç n evlerde ve ş yerler nde kullanılan kl ma ve vant latörler c dd b r enerj tüket m yaratırken, elektr k mal yetler açısından da sorunları beraber nde get r yor. Bu durumun önüne geçmen n en kolay ve sağlıklı yolu olarak y b r ısı yalıtımı öne çıkıyor. İy b r ısı yalıtımı, kışın evden dışarı, yazın se dışarıdan çer ye olan ısı akışını yüzde 70'e kadar azaltıyor ve enerj tüket m n düşürüyor. Isıtma ve soğutma s stemler ç n enerj ye bağımlı olmayan kaynakları terc h etmek günümüzde en değerl yollardan b r s olarak kabul ed l yor. Isı yalıtımı, ısı transfer n önleyerek, özell kle kavurucu yaz sıcaklarında yaşam alanlarımızın daha ser n kalmasını sağlayarak, sıcak noktaları ve soğuk hava akımlarını ortadan kaldırıyor. Bu eş t sıcaklık dağılımı genel konforu artırarak özell kle yazın evler n deal sıcaklıkta tutulmasına katkı sağlıyor. Konuyla lg l değerlend rmelerde bulunan ODE Yalıtım Yönet m Kurulu Üyes Ozan Turan konuyla lg l olarak şu değerlend rmey yapıyor: “İy yalıtılmış b r ev, dış ortam ısısının yaşam alanlarınıza sızmasını önleyen b r bar - yer görev görüyor. Bu da aşırı kl ma ht yacını azaltarak enerj tüket m n azaltıyor. Bu durum, elektr k faturalarımızda öneml b r düşüşü görmey sağlıyor. Yan günümüzde enerj ver ml l ğ n n sağlanmasında en öneml katkıların başında b l nçl tüket m n yanı sıra ısı yalıtımı gel yor. Bugün şeh rler enerj tüket m n n yüzde 80' nden ve karbon em syonlarının yüzde 75' nden sorumlu durumda. Şeh rler n büyümeye devam etmes yle b rl kte, bugün yüzde 55 olan dünya nüfusunun yüzde 68' n n 2050 yılına kadar kentsel alanlarda yaşayacağı tahm n ed l yor. Bu durumun enerj tüket m n artıracağına kes n gözüyle bakılıyor. Ülkem z yalnızca b na yalıtımıyla güncel f yatlarla yıllık 15 m lyar dolar enerj tasarrufu yapab l r. Bunun farkında olan b rçok gel şm ş ülke ısı yalıtımına yaptığı yatırımı her geçen gün artırıyor. n 3URI 'U %LURO .ıONıü A/'Aø A û 'aQıüPa .XUXOX %aüNaQı 2017-2019 yılları arasında Türk Tes sat Mühend sler Derneğ ’n n 13. Dönem Yönet m Kurulu Başkanlığını da yapan Prof. Dr. B rol Kılkış, Aldağ A. Ş. Danışma Kurulu Başkanı oldu. 1949 yılında Ankara’da doğan Kılkış, ODTÜ Mak na Müh. Bölümünden 1970 yılında Yüksek Şeref dereces le mezun oldu. 1971-1972 yıllarında TÜBİTAK bursu le Brüksel NATO von Karman Enst tüsünde akışkanlar mekan ğ ve aerod nam k konularında çalışarak şeref dereces le mezun oldu. 1973 yılında Yüksek L sans ve 1979 yılında Doktora dereceler n aldı. 1981 yılı TÜBİTAK Teşv k Ödülü sah b Prof. Dr. B rol Kılkış, 1999 da ODTÜ Mak ne Müh. Bölümü Profesör kadrosundan emekl oldu. ASHRAE’n n değ ş k tekn k kom teler nde görev yaptı. 2003 yılında uluslararası başarılarından dolayı ASHRAE Fellow üyel ğ ne yükselt len Kılkış 2004 yılında da D st ngu shed Lecturer seç ld . 2008 yılında se D st ngu shed Serv ce ve Except onal Serv ce ödüller n aldı. Yeş l ve sürdürüleb l r b nalar konusunda uzman olup, karbon d oks t salımları, enerj performansı ve bölge enerj s stemler üzer nde ekserj tabanlı çözümlemeler bulunmaktadır. n ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=