E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
B2B MEDYA

DOSİDER Ekonomi Sempozyumu Gerçekleştirildi

DOSİDER Ekonomi Sempozyumu Gerçekleştirildi

5 Şubat 2013 Salı | GÜNCEL
418 kez okundu

DOSİDER (Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği) tarafından düzenlenen Ekonomi Sempozyumu’nda dünya ve Türkiye ekonomisinin son durumu, inşaat sektöründeki gelişmeler, doğalgaz ile ısıtma sektöründeki 2012 yılı pazar rakamları ve 2013’e dair öngörüler, TTK’daki değişiklikler değerlendirildi.

DOSİDER (Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği) tarafından, 28 Ocak’ta Moda Deniz Kulübü’nde Ekonomi Sempozyumu düzenlendi. Sempozyum, dünya ve Türkiye ekonomisinde son durum ve TTK (Türk Ticaret Kanunu)’daki değişiklikler konuları ile iki oturumda gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını DOSİDER Genel Sekreteri Süleyman Bulak’ın yaptığı sempozyuma İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel ve Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Av. Harun Kılıç katıldı.

DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Köse açılış konuşmasında, her yıl ekonomi, siyasal gelişmeler gibi çok konunun merak edildiğini, bu yüzden önümüzü görmek amacıyla bu tür etkinlikler ile sektöre katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi. Köse, “Sektörün duayenleri bugün, bizlere bir vizyon katacak ve önümüze daha rahat bakmamızı sağlayacak bilgiler verecekler. Biliyorsunuz ki TTK’da bazı değişiklikler oldu.  Bu konuda üyelerimizden geri bildirimler aldık. Üyelerimiz, bu konuda hata yapmamak için bizden destek istediler. Biz de bugün düzenlediğimiz bu toplantıda bu konuyu gündemimize getirdik. Umuyorum bu toplantı herkese bir ışık tutacaktır” dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye’nin halen istediği takdirde büyüyebilecek bir ekonomi olduğuna vurgu yaparak: “Türkiye isterse bugün yüzde 8 büyür. Ama bunun zararını 5 yıl sonra görürüz. Kaynağını oluşturmadan büyüme Türkiye’nin zararına olur” dedi. 

Avrupa, Amerika ve Asya piyasalarında gelişen olayları ve kur politikaları ile ilgili yaşananları da anlatan Alkin: “Krizi sona erdirecek kişiler aslında krizi çıkartan kişilerdir. Ekonomik konuların büyük bir kısmı algılama ve psikoloji ile ilgilidir” şeklinde konuştu. 

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, yapı ve inşaat sektörüne yönelik konut, konut dışı yapı, istihdam, konut satışı, konut kredisi kullanımı gibi başlıklarda rakamlarla pazarın durumunu aktardı. Gürlesel, inşaat sektöründeki büyümenin ilk kez milli gelir rakamlarının altında kaldığını, bu durumun yeni politikanın sonucu olduğunu söyledi.

İnşaat sektöründe bir küçülme , yeni ruhsat alımlarında ise yüzde 19 büyüme olduğuna dikkat çeken Gürlesel, konut kredilerinde 2011 yılında yüzde 30, 2012 yılında ise yüzde 12 oranında büyüme gerçekleştiğini belirtti. Gürlesel: “2013 yılında konut kredilerindeki büyümenin yüzde 12 – 15 aralığında olacağını tahmin ediyoruz ancak önümüzdeki dönemde konut kredilerinin konut satışına etkisi daha yavaş olacak; konut satışlarını desteklemekten uzak kalacak. Artık yüzde 4-5 ekonomik büyüme içinde yüzde 8-10’luk inşaat

sektörü büyümesini, belki de çok fazla görmeyeceğiz. Bu yeni ekonomik büyüme modelinde ısrar edilecek ve sürdürülecek olursa; önümüzdeki yıl için de inşaat tarafında yüzde 6’lık ortalama büyüme beklentimiz olabilir” diye konuştu. Gürlesel ayrıca, Ankara, İzmir, İstanbul’un yeni yapılan konutlardaki payının azaldığını, yeni konutların bu iller dışındaki şehirlerde geliştiğini de dile getirdi.

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Av. Harun Kılıç ise 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında bilgiler verdi. Kılıç, şirketlerin internet sitesi açma, yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte biri için yüksek öğrenim görme zorunluluğu, tek kişi ile şirket kurabilme imkanı gibi yeni düzenlemeler getiren yasa ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Yeni TTK ile; anonim ve limited şirketlere, ticari işletme hukukuna ve yeni çek yasasındaki uygulamalara getirilen değişiklikleri ayrıntılı şekilde açıklayan Kılıç’ın sunumundan özet başlıklar aşağıda verilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Av. Harun Kılıç’ın sunumundan özet başlıklar şöyle:

 

 

YENİ TTK (TÜRK TİCARET KANUNU)’NIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE  DEĞİŞİKLİKLER:

 

Ticari İşletme Hukuku:

 

·        İhtarları elektronik imza ve elektronik posta yoluyla da yapma imkanı

·        Ticaret unvanlarının tüm Türkiye’de korunma imkanı

·        Haksız rekabet teşkil eden fiillerin sayısı artırılmıştır

·        Tacirlerin tutacakları defterlere ilişkin ayrımın kaldırılması

·        Bütün ticari defterler açılış ve kapanış onamasına tabi

·        Defterlerin kapanış onamalarını haziran ayı sonuna kadar yapma imkanı

·        Ticari defterlerin saklanmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler getirilmekte

·        Ticari defterlerin delil niteliğine ilişkin hükme TTK’da yer verilmemekte, HMK da düzenlenmekte

·        Şirketlerin sadece esas sözleşmelerinde belirlenen işletme konusu içinde faaliyette bulunabileceğine ilişkin kural (ultra vires) kaldırıldı

·        Sermaye şirketleri, internet sitesi açmak ve belirli hususları bu sitede yayımlamak zorundalar

 

Anonim Şirketler:

 

·        Tek kişilik anonim şirket kurulması imkânı

·        Anonim şirketler sadece ani şekilde kurulabilecektir. Tedrici kuruluş sistemi kanundan çıkarılmıştır.

·        Asgari sermaye miktarı; 50.000 TL kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmiş, kapalı A.Ş.’de başlangıç sermayesi 100.000 TL olmuştur

·        Ortakların sermaye paylarını ödeme süresi 24 ay’dır

·        Şirket yönetim kurulunun tek kişi olma imkanı

·        Tüzel kişilerin de yönetim kurulu üyesi olma imkanı

·        Pay sahibi olmayan kişilerin de yönetim kurulu üyesi seçilebilme imkanı

·        Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte biri için yüksek öğrenim görme şartı

·        Yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yaparken şirkete verebilecekleri zararlar için isteğe bağlı zarar sigortası

·        Belirli pay gruplarına yönetim kurulunda temsil edilme olanağı verilmesi

·        Birden fazla yönetim kurulu başkan yardımcısı seçilebilme imkanı

·        Şirket temsilcilerinin işletme konusu dışında yaptığı işlemlerin şirketi bağlaması

·        Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı yeniden belirlendi

·        Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapma imkanı

·        Yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma hakkı ayrıntılı şekilde düzenlendi

·        Pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri için şirkete borçlanma yasağı

·        Yönetim kurulunun bazı kararlarını geçersiz kabul edileceği açıkça belirtildi

·        Tek kişilik anonim şirkette tek pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahip olabilecek

·        Temsil yetkisine sahip üyeler ve en az bir yönetim kurulu üyesi genel kurula katılma zorunluluğu

·        Bakanlık izniyle kurulan anonim şirketlerin genel kurullarında bakanlık temsilcisi bulunmalı

·        Genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahip kişiler yeniden belirlendi

·        Tek pay sahibinin dahi genel kurulu toplantıya çağırabilme imkanı

·        Azınlığın genel kurulu toplantıya çağırmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler öngörülmekte

·        Gündemde madde olmasa da yönetim kurulu üyeleri genel kurulda görevden alınabilme imkanı

·        Çağrısız genel kurullarda toplantıya yüzde yüz katılım devam ettiği sürece karar alma imkanı

·        Hazır bulunanlar listesinin (hazirun cetveli) hazırlanmasına ilişkin esaslar değiştirildi

·        Esas sözleşme değişikliğinde genel kurul kararları için öngörülen toplantı ve karar yeter sayıları yeniden düzenlendi

·        Şirket genel kurullarının elektronik ortamda yapılabilme imkanı

·        Anonim şirketin sona erme sebeplerinde değişiklik yapıldı

·        Sorumluluk sebepleri eski TTK’dan daha ayrıntılı düzenlendi

·        Belge ve beyanların kanuna aykırı olması

·        Sermaye hakkında yanlış beyanlarda bulunma ve sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yetersizliğinin bilinmesi

·        Malvarlığı niteliğindeki sermaye ve devralınan işletmeye değer biçmede hile

·        Şirketin uğradığı zararlar için şirket ve pay sahipleri dava açabilme imkanı

 

Limited Şirketler:

 

·        Tek kişilik limited şirket kurulabilme imkanı

·        Esas sermaye miktarı artırıldı

·        Ortaklara yan edim yükümlülüğü öngörüldü

·        Pay devri kolaylaştırıldı

·        Şirket yönetiminin şirket sözleşmesinde düzenlenmesi zorunluluğu

·        Müdürler birden fazla olursa kurul olarak görev yapması esası

·        Müdürlerden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye’de olması şartı

·       Genel kurul hem esas sözleşmeyle hem de genel kurul kararıyla seçilmiş müdürleri görevden alabilecek veya yönetim ve temsil yetkilerini sınırlandırabilecek

·        Genel kurul ortak sayısına bakılmaksızın A.Ş genel kurulu gibi yapılandırılması

·        Ortaklar çıkabilme ve çıkarılabilme hakkı

 

 

Çek Kanununun Getirdiği Değişiklikler:

 

·        Karşılıksız çek keşide edenlere hapis cezası getiren 27 yıllık uygulama kaldırdı

·        Karşılıksız çek düzenlenmesi adli cezayı gerektiren bir suç olmaktan çıkarılıp idari nitelikli yaptırımların uygulanmasına yol açan bir eylem olarak kabul edilmiştir

·        Çeki karşılıksız çıkanlar, alacaklının şikayeti halinde 10 yıl süreyle çek yazma yasağıyla karşılaşacak

·        Çek muhatapları, Merkez Bankası’ndan edinecekleri şifreyle “risk santralizasyon” merkezinden çek sahiplerinin güvenilirlik karnesini görebilecek

·        Daha önce adli sicilde tutulan çek sicili Merkez Bankası’na geçecek

·        Daha önce karşılıksız her bir çekle ilgili 1500 güne kadar adli para cezası verilirken, şimdi savcı tarafından çek düzenleme ve açma yasağına uygulanacak. Bu yasak çek hamilinin 3 yıl içinde talep etmesi halinde getirilecek

·        Bonoda olduğu gibi alacaklı 3 yıl boyunca kıymetli evrak statüsüyle takibat yapabilecek, başkaca suç unsuru varsa suç duyurusunda bulunabilecek

·        Çek, ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmiş olmalı (TTK md. 796)

·        İbraz anında muhatap bankadaki çekte işleyen hesapta karşılığın kısmen veya tamamen bulunmaması (TTK md. 787)

·        Karşılığının bulunmadığının banka tarafından çek üzerine yazılması (Çek kanununu md. 3, f. 4)

·        Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin kısmen veya tamamen miktarının %10’u oranında tazminat ve ayrıca, hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin etmekle yükümlü (TTK’nın md 783/3)

·        Karşılıksız çek keşide etme eylemi için sadece idari nitelikte bir tedbir olan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı (md. 5/1,8,10).

·        Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi hakkında öngörülmüş diğer yaptırımlar ise çek yapraklarını bankaya iade yükümlülüğü (md. 5/6)

·        Muhatap bankaya (düzenlemiş bulunduğu ve henüz tahsil edilmemiş çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını gösterir) liste sunma yükümlülüğü (md. 5/7)

 


 


İlginizi çekebilir...

Teskon 2019 İzmir'de Sektörü Buluşturuyor

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi yürütücülüğünde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'...
5 Nisan 2019 Cuma

Türkiye'nin Partner Olduğu MCE 2020'nin Çalışmaları Başladı

Milano'da 17-20 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek olan ve yepyeni yenilikleriyle zenginleşen iklimlendirme sektörünün en önemli fuarlarından MCE - ...
14 Kasım 2018 Çarşamba

Chillventa 2018 Katılımcıları Fuardan Memnun Ayrıldılar

İklimlendirme sektörünün önemli fuar organizasyonlarından biri olan Uluslararası Soğutma, Klima, Havalandırma ve Isı Pompaları Fuarı Chillventa, Alman...
7 Kasım 2018 Çarşamba

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.