Tesisat Dergisi 267. Sayı (Mart 2018)

16 Tesisat / Mart 2018 tesisat.com.tr KONUK YAZAR OLUMLU TRENDİN SÜRECEĞİNİ İŞARET EDEN GÜÇLÜ EMARELER VAR Rebii Dağoğlu Aldağ Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2 017 yılını yaşanan tüm zorluk- lara rağmen hem ülke ekono- misi hem de iklimlendirme sektörü açısından olumlu bir yıl ola- rak değerlendirebiliriz. Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinde makro seviyede %7.5’luk bir büyüme oranı yakalanır- ken, iklimlendirme sektörü de geçen yıl %10’luk bir büyüme seviyesine ulaştı; dolayısıyla sektörümüz geçen yılı Tür- kiye ekonomisinin büyüme seviyesinin üzerinde bir büyüme oranıyla kapatmış oldu. Bu pozitif ivmenin başlıca sebep- leri arasında 2017’de uygulanan ÖTV indirimini gösterebiliriz. ÖTV indirim- leri genel anlamda dönemsel ekono- mik durgunluğun atlatılmasında ticari faaliyetleri ve yatırımları teşvik edici bir unsur olarak öne çıktı. Sektörümü- zün ihracat hacminde 4 milyar dolar seviyesini yakalamış olması da bir diğer olumlu faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik büyümeyi tetikleyen diğer önemli faktör ise büyük ölçekli kamu-özel ortak yatırımlarının hem nitelik hem de nicelik açısından arta- rak devam etmesi ki; bu durum inşaat ve konut sektöründeki yavaşlamanın sektörümüz üzerindeki olumsuz etki- lerini nispeten azaltmış gibi görünü- yor. 2017 yılında ekonomimiz açısın- dan bir diğer olumlu gelişme doğrudan yabancı sermaye akımlarının sanılanın aksine hem makro seviyede hem sek- törümüz bazında önceki yıllara oranla artış göstermiş olmasıdır. Bu durum son dönemde hem iç siyasette hem de dış dünyadaki iniş çıkışlı siyasi ortama rağmen uluslararası sermayenin Tür- kiye’nin söz konusu bu zorlukları aşa- bilme kapasitesine olan inançlarını ortaya koyuyor. 2017 yılının sektörü- müzü dolaylı olarak etkileyen gelişmesi KGF kredileri oldu. Geçtiğimiz yıl içeri- sinde hükümetin kademeli olarak 320 milyar TL’lik bir fonu KGF kredilerine aktarmış olmasının piyasada bir canlılık ortamı yarattığı bir gerçektir. Ancak toplam kredi hacmindeki genişleme ve takipteki krediler oranının %4.5 mer- tebesine ulaşması, kredi seviyelerin- deki genişlemenin sıkı takip edilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor. Öte yandan KGF kredilerinin istihdam seviyeleri üzerinde olumlu katkı yaptığı ve işsizlik oranlarının %9.5 seviyesine gerilemiş olması da yadsınamayacak bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Fakat KGF kredilerinin tüm bu dönem- sel olumlu etkilerine rağmen, şirketlerin mutlak surette öz kaynaklarını kuv- vetlendirerek ticari hayatlarını devam ettirmelerini elzem görüyorum. Yüksek faiz ortamında, vadeli satışların ağırlık kazandığı durumlarda mali yapısı zayıf olan firmaların, kazançlarının önemli bir kısmını bankalara faiz ödemesi olarak aktarmaları ne kendileri, ne de eko- nomimiz açısından sürdürülebilir bir durum değildir. Volatilitenin yüksek olduğu bu tür ekonomik ortamlarda öz kaynakları güçlü olan firmalar diğer- lerinden pozitif yönde ayrışacaktır. 2017 yılının bir diğer pozitif göstergesi ise

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=